Leveringsvoorwaarden

- Er worden alleen complete sets geleverd;
- Een compleet set bestaat uit voldoende losse partijen en 1 direktie-partituur;
- Na de levering/bestelling van een compleet set kunnen extra losse partijen en direkties na- of bijbesteld worden;
- Een tussentijdse prijsaanpassing, van de op de internetsite genoemde artikelen kan, zonder mededeling vooraf, door de uitgever aangebracht worden;
- Goederen eenmaal voor rekening besteld en door DMP geleverd, worden onder geen beding teruggenomen;
- Het is niet toegestaan om uitgaven of geluidsdragers van DMP op te nemen in een bibliotheek of op andere wijze uit te lenen.
- Bestelde goederen kunnen ook niet geruild worden voor andere artikelen uit deze catalogus;
- De betalingstermijn is 30 dagen netto (na verzenddatum welke op de factuur vermeld staat);
- Wordt de betalingstermijn van 30 dagen overschreden, dan volgt een betalings-herinnering. De kosten hiervan zijn voor rekening van degene, die de goederen besteld heeft; Na een tweede betalingsherinnering zal de incasso in handen gegeven worden van een incassobureau. De incassokosten komen voor rekening van degene die de goederen besteld heeft;
- In sommige gevallen, zulks ter beoordeling van DMP , worden goederen alleen onder rembours geleverd. Kosten komen voor rekening van de besteller;
- Levertijd van alle bestelde goederen 5 tot 8 dagen na ontvangst van de bestelling. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden;
- Bij concoursdeelname dient de besteller zich er zelf van te overtuigen of een werk is opgenomen in het geldende repertorium;
- Van alle composities/arrangementen titels uit de DMP-catalogus kan men tegen kopieprijs een (gekuiste) miniscore aanvragen;
- Klachten en of opmerkingen dient u bij voorkeur schriftelijk, binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelde goederen, te melden bij DMP.
- Klachten die na de termijn van 7 dagen binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen;
- DMP is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Per fax, e-mail of internet is men 24 uur bereikbaar;
- DMP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 12048640;
- De naar normale regels van competentie bevoegde rechter te Maastricht, zal bij uitsluiting kennis nemen van geschillen, welke onverhoopt mochten rijzen tussen DMP en hij/zij, die de goederen besteld heeft.